Dodatek energetyczny w Niemczech. Co to jest i kto może go otrzymać?

dodatek energetyczny w niemczech

W związku z obecną sytuacją ekonomiczno-polityczną na świecie oraz rosnącymi cenami energii, rząd Niemiec zdecydował o przyznaniu jednorazowego dodatku dla osób mieszkających na terenie kraju. Zgodnie z decyzją federalnego resortu spraw społecznych, dofinansowanie otrzyma każdy, kto posiada uprawnienia do przyznania ustawowej emerytury, renty rodzinnej, renty na podstawie ustawy o służbie cywilnej, lub ustawy o emeryturach żołnierskich. Płatność ma zostać dokonana automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Rząd oszacował łączny koszt świadczenia na rzecz obywateli na ok. 13,8 mld EUR.

Co to jest dodatek energetyczny w Niemczech?

Większość pracowników podlegających opodatkowaniu w systemie podatku dochodowego i zaklasyfikowani do przedziałów podatkowych od 1 do 5, otrzymują tzw. ryczałt energetyczny. Jest to dodatek wypłacany do wynagrodzenia od pracodawcy. Zadecydował o tym rząd federalny, w ramach oferowanego przez państwo pakietu ulg dla podatników. Dodatek energetyczny traktowany jest jako jednorazowa dotacja, którą pracodawca wypłaca swoim podwładnym wraz z wynagrodzeniem. Dodatek ten jest opodatkowany i zostaje wypłacony automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Dodatek energetyczny w Niemczech – w jakich przypadkach nie jest wypłacany przez pracodawcę?

Dodatek energetyczny jest formą dofinansowania, które pracownicy otrzymują bezpośrednio w miejscu zatrudnienia. Jednak zdarzają się również przypadki, w których ryczałt za energię nie zostanie wypłacony przez pracodawcę. 

Zgodnie z decyzją Federalnego Ministerstwa Finansów, dodatek energetyczny nie zostanie wypłacony w miejscu pracy, jeśli:

 • pracodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń;
 • pracodawca zrezygnował z wypłacania pracownikowi środków w rocznym okresie rozliczeniowym;
 • pracownik jest zatrudniony na krótki okres; 
 • osoba zatrudniona jest pracownikiem tymczasowym w rolnictwie i leśnictwie.

W powyżej wskazanych przypadkach, pracownicy będą mogli ubiegać się o dodatek w trakcie składania zeznania podatkowego za 2022 rok. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w ramach Mini Job. Osoby, które nie potwierdziły pisemnie swojego pierwszego zatrudnienia, będą mogły ubiegać się o dodatek energetyczny w momencie składania deklaracji podatkowej.

Ile wynosi dodatek energetyczny w Niemczech?

Niemiecki rząd przewidział dofinansowanie dla osób pracujących na terenie kraju w wysokości 300 EUR. Dodatek energetyczny przyznawany jest automatycznie osobom, które wykonują pracę zarobkową i podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz są opodatkowane podatkiem dochodowym, w przedziale podatkowym od 1 do 5. Ryczałt energetyczny ma być przyznawany dodatkowo – niezależnie od obowiązujących przepisów podatkowych. 

Warto dodać, iż kwota ryczałtu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym. Z tego względu w zależności od stawki podatkowej, kwota netto otrzymana przez beneficjentów będzie odpowiednio niższa. 

Ponadto kwota przyznanego dodatku musi zostać zadeklarowana oraz opodatkowana w tegorocznym zeznaniu za 2022 rok. Z tego względu każdy z pracowników będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe. W przypadku osób samozatrudnionych, ryczałt na energię zostanie przyznany w postaci jednorazowej ulgi, w zaliczce na podatek dochodowy. 

W większości, kwota netto za dodatek energetyczny dla osób o wysokich zarobkach, może wynieść ostatecznie ok. 180 EUR. Jedynie pracownicy, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu pozostaje poniżej podstawowej ulgi podatkowej, (która wynosi ok. 10 000 EUR), mogą otrzymać pełną kwotę 300 EUR. 

Ostatecznie stawki mogą różnić się także w zależności od obecnego statusu społecznego. Np. osoba samotna w pierwszej klasie podatkowej, otrzymująca roczną pensję w wysokości 72 000 EUR, ostatecznie otrzyma 181,80 EUR, ponieważ obowiązuje ją najwyższa stawka podatkowa. Natomiast żonaty pracownik posiadający dziecko i roczną pensję w wysokości 72 000 EUR, którego obejmuje czwarta klasa podatkowa, może liczyć na zryczałtowaną stawkę netto w wysokości 184,34 EUR.

Komu nie przysługuje dodatek energetyczny w Niemczech?

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w Niemczech w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, otrzyma wynagrodzenie, na mocy obowiązujących przepisów prawa. Natomiast zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z aktualnymi planami rządu koalicyjnego, nie otrzymają: 

 • emeryci, 
 • renciści, 
 • osoby zatrudnione na tzw. Mini Job,
 • osoby bezrobotne. 

Alternatywną możliwością otrzymania dofinansowania przez wyżej wspomniane grupy, jest uzyskanie innego źródła dochodów, np. w formie zarobków z pracy rolniczej, czy z pracy na umowie zleceniu. 

Warto pamiętać, iż stawka dofinansowania wypłacana przez pracodawcę, nie jest przyznawana przedsiębiorstwu bezpośrednio przez rząd. Pracodawca jedynie odlicza stawkę podatku od podatku dochodowego.

Dodatek energetyczny w Niemczech – co obejmuje pakiet pomocowy?

Jednorazowa dopłata do kosztów energii, wypłacana z kasy państwa, to forma dofinansowania, która wzbudza ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Niemiec. Zgodnie z ustaleniami, ostateczny koszt dla budżetu państwa wyniesie 10,4 mld EUR, gdyż przyznawany ryczałt podlega opodatkowaniu.

Jednak oprócz 300 EUR dodatku energetycznego, środki wspierające związane z podwyższeniem cen energii, będą obejmowały następujące działania:

 1. Obniżenie podatku energetycznego – składowa wchodząca w pakiet ulg, związany z rosnącymi kosztami energii, który przygotował dla obywateli niemiecki rząd. W praktyce oznacza to zredukowanie cen paliw na trzy miesiące, do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez prawo Unii Europejskiej. Ten rodzaj ulgi zakłada zmniejszenie ceny benzyny o 30 centów za litr, a oleju napędowego o 14 centów za litr.
 1. Bilety ulgowe w transporcie publicznym – pakiet ulg zakłada wprowadzenie biletu kosztującego 9 EUR na lokalny transport publiczny na całym terenie Niemiec. Termin ważności biletu wynosi do dziewięćdziesięciu dni. Ulga nie jest ograniczona regionalnie do stowarzyszeń transportowych, a bilet będzie możliwy do kupienia przez każdego mieszkańca. Natomiast osoby, które wykupiły abonament na usługi transportowe dużo wcześniej (np. w formie biletu stanowiskowego lub karnetu rocznego), otrzymają odpowiedni zwrot kosztów od dostawcy biletu.
 1. 100 EUR jednorazowej wpłaty na dziecko w postaci dodatku – w związku ze zwiększeniem kosztów energii, pomoc w postaci dodatku energetycznego zaplanowano także dla rodzin z dziećmi. Jest to dodatkowy bonus na każde dziecko w wysokości 100 EUR. Ta jednorazowa premia ma zostać skompensowana wraz z zasiłkiem na dziecko. Warto dodać, że ten rodzaj dofinansowania nie będzie podlegał kompensacji ze świadczeniami socjalnymi, takimi jak np. zasiłek dla bezrobotnych, czy zabezpieczenie podstawowe.
 1. 200 EUR dodatku dla osób korzystających z pomocy społecznej – osobom korzystającym ze świadczeń socjalnych lub płatności transferowych,  przysługuje prawo do otrzymania jednorazowego dodatku energetycznego, w wysokości 200 EUR. Warto dodać, że ten rodzaj dofinansowania nie podlega kompensacji ze świadczeniami dodatkowymi, takimi jak jednorazowa wypłata na dziecko w wysokości 100 EUR.

Dodatek energetyczny w Niemczech – czy można otrzymać podwójne świadczenia?

Dla wielu osób dodatek energetyczny w wysokości 300 EUR brutto może wydawać się mało satysfakcjonującą kwotą. Warto jednak pamiętać, że możliwe są sytuacje, w których osoby pracujące w Niemczech, mają szansę otrzymać podwójny ryczałt energetyczny. 

Dwukrotny dodatek energetyczny może przysługiwać pracownikom:

 • zatrudnionym w kilku przedsiębiorstwach jednocześnie, 
 • prowadzącym równolegle własną działalność gospodarczą,
 • wykonującym pracę jako freelancerzy. 

Warto również dodać, że jedno gospodarstwo domowe ma sposobność otrzymania więcej niż jednego dodatku energetycznego. Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż ryczałt energetyczny przysługuje jednorazowo wszystkim osobom podejmującym zatrudnienie.

Dodatek energetyczny w Niemczech dla przedsiębiorców

Innym zasadom otrzymywania i wypłacania dodatku energetycznego podlegają przedsiębiorcy, którzy otrzymują mniej niż 5000 EUR podatku dochodowego rocznie od swoich pracowników i rozliczają się w formie podatków kwartalnych. Mogą oni wówczas wypłacić ryczałt energetyczny dla podwładnych, który w takim przypadku zostanie odliczony od zeznania podatkowego za trzeci kwartał. 

Natomiast wszyscy właściciele firm, którzy płacą mniej niż 1080 EUR podatku od wynagrodzenia rocznie, mają możliwość zrzeczenia się płatności dodatku energetycznego na rzecz pracowników. Wówczas podwładni otrzymają przysługujące im dofinansowanie w kwocie 300 EUR, ale od urzędu skarbowego.

Dodatek energetyczny w Niemczech – czy obowiązuje polskich pracowników transgranicznych?

Mianem pracowników transgranicznych w prawie Unii Europejskiej, określane są osoby pracujące w jednym z krajów europejskich, a mieszkających w innym, do którego wracają przynajmniej raz w tygodniu. Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Ministerstwa Finansów, podatnicy bez miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Niemiec, a w szczególności pracownicy z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, nie kwalifikują się do otrzymania dodatku energetycznego w kwocie 300 EUR.

Ustawodawca argumentuje tę decyzję faktem, iż wyższe ceny energii w Niemczech dotykają w szczególności osoby mające miejsce zamieszkania, lub pobytu na terenie tego kraju. Natomiast osoby mieszkające za granicą mogą płacić niższe ceny energii niż w Niemczech, lub korzystać z porównywalnych środków rządowych, zapewnionych w ich kraju ojczystym, które również odciążają obywateli od wysokich cen energii.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które mieszkają w Niemczech, ale podejmują zatrudnienie w innym kraju Unii Europejskiej. Wówczas kwalifikują się one do otrzymania dodatku energetycznego. Pracownicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech i uzyskują dochód z pracy u zagranicznego pracodawcy w 2022 roku, nie otrzymają dodatku wraz z pensją. Będą jednak mogli odpisać 300 EUR od zaliczki na podatek dochodowy.