Zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech

kinder-geld

Zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech. Ile wynosi w 2022 r. i kto może się ubiegać?

Polscy obywatele pracujący legalnie w Niemczech ubiegać mogą się o zasiłek rodzinny Kindergeld. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pozwala na swobodny wybór miejsca zamieszkania oraz pracę na terenie jej wspólnoty. Państwa członkowskie takie jak Niemcy dla polskich podatników oferują pewne bonusy, czego przykładem jest zasiłek Kindergeld. Na czym on polega i ile wynosi w 2022 r.? Wyjaśniamy w poniższym materiale.

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny wypłacany przez niemiecką kasę rodzinną Familienkasse. Zasiłek przysługuje osobom legalnie pracującym na terenie Niemiec, pod których opieką przebywają dzieci. Zasiłek wypłacany jest, aby zagwarantować dzieciom godne warunki finansowe do życia, rozwoju i kształcenia się. To ile wynosi Kindergeld zależy od ilości dzieci pozostających pod opieką prawną wnioskującego. Co istotne, na kwotę i przyznanie zasiłku nie wpływa wysokość dochodów rodziców.

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld?

O zasiłek rodzinny Kindergeld może ubiegać się rodzic lub prawny opiekun dziecka, który podlega obowiązkom podatkowym w Niemczech i posiada numer identyfikacyjny. Wnioskowanie o zasiłek jest możliwe po przepracowaniu na terenie Niemiec minimum 6 miesięcy. Rodzic lub opiekun prawny musi być zatrudniony legalnie, prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub przebywać na delegacji polskiego pracodawcy w Niemczech. W wypadku rodziców niezameldowanych w Niemczech Kindergeld również jest przyznawany. Ubiegać mogą się osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli pracujące w Niemczech minimum 183 dni w ciągu roku.

Komu przysługuje bonus Kindergeld?

Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie podejmuje pracy. Zasiłek wypłacany jest niepełnoletnim lub osobom uczącym się aż do 25 roku życia, a także dzieciom między 18 a 21 rokiem życia, które w urzędzie pracy widnieją jako osoby bezrobotne. Zasiłek przyznawany jest bez ograniczenia wiekowego w przypadku stwierdzonego u dziecka przed 25 rokiem życia upośledzenia umysłowego lub fizycznego. Wypłacanie bonusu Kindergeld jest przerwane w momencie ukończenia przez dziecko nauki, podjęcia pracy w wymiarze powyżej 20 godzin tygodniowo i gdy zarobki przekraczają 8 tysięcy euro rocznie.

Kindergeld przyznawany jest zarówno na dzieci biologiczne, adoptowane, przysposobione jak i te przyjęte do gospodarstwa domowego wnioskującego – np. dzieci małżonka z innego związku, dzieci przybrane, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego, a nawet wnuki pozostające pod opieką dziadków. W tym wypadku najważniejszy jest wspólny meldunek dzieci i prawnych opiekunów. Kindergeld przyznawany jest także dzieciom, które nie mieszkają z pracującym w Niemczech rodzicem, lecz pozostają w państwie Unii Europejskiej. Warunkiem jest wspólne gospodarstwo domowe oraz wyłącznie zarobkowy motyw wyjazdu rodzica do Niemiec.

Kindergeld a 500+. Czy można oba zasiłki pobierać jednocześnie?

Oba zasiłki mają zbliżony charakter i służą do pomocy finansowej w wychowaniu dziecka. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobierać 500+ i Kindergeld jednocześnie. Konieczne jest jednak zgłoszenie w niemieckim urzędzie, że rodzina pobiera również polskie świadczenie 500+. Familienkasse wypłaca wówczas zasiłek Kindergeld obniżony o kwotę świadczenia 500+.

Ile wynoszą stawki zasiłku rodzinnego Kindergeld na 2022 r.?

Stawka Kindergeld w Niemczech zależna jest od ilości posiadanych dzieci. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc. Miesięczna wysokość zasiłku w 2022 r. wynosi:

·        na pierwsze i drugie dziecko  — 219 euro

·        na trzecie dziecko  — 225 euro·        na czwarte i każde kolejne  — 250 euro

Jak składać wniosek o zasiłek Kindergeld?

Wniosek o zasiłek składany może być osobiście, z pomocą pełnomocnika, drogą pocztową lub online poprzez dedykowaną do tego stronę internetową. Pamiętać należy o wybraniu Familienkasse właściwej do miejsca zamieszkania. Wnioski mogą składać prawni opiekunowie lub dziecko po ukończeniu 18 roku życia. W przypadku małżeństw wychowujących wspólne potomstwo nie ma znaczenia, który z rodziców składa wniosek o przyznanie bonusu Kindergeld. W małżeństwach, które opiekują się również dziećmi jednego z partnerów, najlepiej jeżeli wniosek składa ta osoba, która posiada dzieci z innego związku. Wniosek wystarczy złożyć jednorazowo – sam się przedłuża dopóki rodzic pozostaje pracownikiem na terenie Niemiec i dziecko spełnia odpowiednie warunki.

Jakie dokumenty są potrzebne wnioskującemu o Kindergeld?

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku, zależą od formy zatrudnienia w Niemczech, a ich lista jest dość długa. Te dokumenty, o których na pewno nie można zapomnieć składając wniosek o Kindergeld to:

·        unijny akt małżeństwa oraz urodzenia dziecka,

·        sądowa decyzja o rozwodzie lub separacji,

·        kopie dowodu osobistego lub paszportu obojga rodziców,

·        sądowe przyznanie opieki prawnej nad dzieckiem innemu członkowi rodziny,

·        zaświadczenie o kontynuowanie nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia,

·        zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy dotyczące wspólnego zameldowania w Polsce,

·        decyzja dotycząca zasiłku w innym państwie UE,

·        kopia meldunku, zaświadczenia o pobycie stałym i umowy najmu mieszkania na terenie Niemiec,

·        kopia niemieckiego ubezpieczenia,

·        wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia opiekuna,

·        zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia lub rozliczenia za pracę w Niemczech – Lohnsteuerbescheinigung,

·        zaświadczenie pracodawcy (Bescheinigung des Arbeitgebers) i rozliczenia otrzymane do momentu składania wniosku,

·        kopia wpisu Gewerberegister w wypadku własnej działalności gospodarczej,

·        niemieckie decyzje podatkowe.

Jak i kiedy odebrać zasiłek rodzinny Kindergeld?

Przyznanie zasiłku zwykle rozpatrywane jest w terminie od 2 do 6 miesięcy. Wszystko zależy od kompletności dokumentów, porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami, oraz kontaktu wnioskującego z Familienkasse. Jeżeli czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku się wydłuża, należy zgłosić się bezpośrednio do urzędu. W przypadku rodziców pozostających w związku i mieszkających razem zasiłek przyznawany jest matce. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji bonus wypłacany jest temu z rodziców, z którym mieszka dziecko. Kindergeld przelewane jest na numer bankowy załączony we wniosku w każdym miesiącu. Data przelewu jest określana przez numer Kindergeldnummer, i tak bonus wpływa na konto na początku lub w drugim–trzecim tygodniu miesiąca. Dla osób rozpoczynających pracę na terenie Niemiec jest ważne, aby o świadczenie starać się zaraz po uzyskaniu do tego prawa. Okres wnioskowania wstecz został skrócony i aktualnie wnioski o Kindergeld są rozpatrywane jedynie za minione ostatnie pół roku.